3 And these things they will do [] to you because they have not known the Father nor Me. Add a translation. Info. Sumampalataya rin kayo na ako ay nagmula sa Diyos. Sinabi nga nila: Ano itong sinasabi niyang kaunting panahon na lamang? Sa araw na iyon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anuman. 7 Gayon ma'y sinasalita ko sa inyo ang katotohanan: Nararapat sa inyo na ako'y yumaon; sapagka't kung hindi ako yayaon, ang Mangaaliw ay hindi paririto sa inyo; nguni't kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. John 16 The Hatred of the World. Ngayon ay pupunta ako sa kaniya na nagsugo sa akin. Sa pamamagitan nito ay sumasampalataya kaming ikaw ay nagmula sa Diyos. • John 16:22-23a: Eternal joy. Hindi na kailangan na tanungin ka pa ng sinuman. Muli, iiwanan ko ang sanlibutan at pupunta ako sa Ama. Ngayon ay nagsasalita ka ng maliwanag at hindi sa paghahalintulad. What Jesus says here seems to contradict what he had just told the disciples in 15:15: “I have made known to you everything that I have heard from my Father.” … Continue reading "Commentary on John 16:12-15" Ngunit pagkapanganak niya, hindi na niya naaalala ang hirap; nagagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan. “Gayundin naman kayo, nalulungkot kayo ngayon, ngunit muli tayong magkikita, at mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Darating ang oras na ang sinumang papatay sa inyo ay mag-aakalang siya ay naglilingkod sa Diyos. English. Totoong-totoong sinasabi ko sa inyo, anuman ang inyong hilingin sa Ama sa pangalan ko ay ibibigay niya sa inyo. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. “Marami pa akong sasabihin sa inyo subalit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Susumbatan niya sila tungkol sa kahatulan sapagkat ang prinsipe ng sanlibutang ito ay nahatulan na. John 10:16. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga taga-sanlibutan na mali ang pagkakilala nila tungkol sa kasalanan, tungkol sa pagiging matuwid, at tungkol sa paghatol ng Diyos. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd." 2 They will put you out of the synagogues; yes, the time is coming that whoever kills you will think that he offers God service. john 3:16-17. Sinagot sila ni Jesus: Sumasampalataya na ba kayo ngayon? John 3:16 says, “For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life.” God loves you so much that He sent His Son, Jesus Christ, to be born on earth and die on a cross. Ngayon sinabi ko na sa inyo, lubha naman kayong nalungkot. Pagkatapos nang kaunting panahon, makikita ninyo ako sapagkat pupunta ako sa Ama. Ang ilan sa kaniyang mga alagad ay nag-usap-usap. Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo. Ngunit ngayo'y pupunta na ako sa nagsugo sa akin at wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. Nanampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. 16 “These things I have spoken to you, that you should not be made to stumble. Subalit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Gayunman, hindi ako tunay na nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. 3 At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala, ni ang Ama. 16 A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me, because I go to the Father. Dahil sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, natigib ng lumbay ang inyong mga puso. Jesus explains the comparison: “So it is with you: you are sad now, but I shall see you again, and your hearts will be full of joy and that joy no one shall take from you”.” When that day comes, you will not ask Me any questions. john 3: 16-17. Tagalog. The Rizers sing Scripture in the form of upbeat pop/rock songs to reinforce God's Word in the hearts of kids and families. Kayo ay malulumbay ngunit ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan. Gayunman, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, makabubuti sa inyo na ako ay umalis. Lakasan ninyo ang inyong loob, napagta-gumpayan ko na ang sanlibutan. ... 16: Hihiling ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang Tagapayo upang siya ay manatili sa inyo magpakailanman. Marami pa akong sasabihing mga bagay sa inyo ngunit hindi ninyo ito makakayanan sa ngayon. John 16:7 The Work of the Holy Spirit. Tagalog (John and James) Bible John 13 John Return to Index. Kayo ngayon ay nalulumbay, ngunit makikita ko kayong muli at ang inyong puso ay magagalak. Hindi natin maunawaan ang sinasabi niya. Totoong-totoong sinasabi ko sa inyo na kayo ay tatangis at tataghoy ngunit ang sanlibutan ay magagalak. Gayunman, ako ay hindi nag-iisa, sapagkat ang Ama ay kasama ko. English. 3 And these things will they do unto you, because they have not known the Father, nor me. Made by ComPraise Media Ministry Copyrights to the movie of ''The Bridge'' Mali sila tungkol sa pagiging matuwid sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita; at tungkol sa paghatol ng Diyos, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng mundong ito. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. Hanggang ngayon ay wala pa kayong hiningi sa pangalan ko. Sinabi ng kaniyang mga alagad sa kaniya, Aba! Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig; at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. “Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanang galing sa Diyos. Tagalog (John and James) Bible John 15 John Return to Index. Subalit sinabi ko na ito sa inyo upang kapag ito'y nangyari, maaalala ninyo ang sinabi ko sa inyo.”. 16. Luluwalhatiin niya ako sapagkat tatanggapin niya ang sa akin at ipahahayag niya ito sa inyo. Sumagot si Jesus, “Talaga bang naniniwala na kayo? Kung ako ay aalis, susuguin ko siya sa inyo. Sinabi ng kanyang mga alagad, “Ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinhaga! Ako ay nagmula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Walang sinuman sa inyo ang nagtatanong sa akin, saan ka pupunta? Glorify Your Son, that Your Son also may glorify You, 2 as You have given Him authority over all flesh, that He should give everlasting life to as many as You have given Him. Subalit darating ang panahong hindi na ako magsasalita sa inyo sa ganitong paraan; tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. John 3:16 teaches us that anyone who believes in Jesus Christ, God’s Son, will be saved. “Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo nang patalinhaga. Magkakanya-kanya kayo ng lakad, at iiwanan ninyo ako. JOHN 17:1-2 1 Jesus spoke these words, lifted up His eyes to heaven, and said: “Father, the hour has come. Hindi siya magsasalita ng tungkol sa sarili niya. Hindi ko sinasabi sa inyo na magsusumamo ako sa Ama para sa inyo. 2 They shall put you out of the synagogues: yea, the time cometh, that whosoever killeth you will think that he doeth God service. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang hindi kayo matisod. 1 These things have I spoken unto you, that ye should not be offended. John 3:16 gives us the glorious hope of eternal life in heaven through the love of God and death of Jesus Christ. Sinabi niya sa kanila: Nagtatanong ba kayo sa isa`t isa tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi ninyo ako makikita, pagkatapos ng kaunting panahon makikita ninyo ako? Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob! Ito ay dahil sa katuwaang may isang taong isinilang sa sanlibutan. Bakit niya sinabing kaunting panahon na lamang at hindi na natin siya makikita, at pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita natin siyang muli? Sa sanlibutan ay mayroon kayong paghihirap. Labis kayong malulungkot, subalit iyan ay mapapalitan ng kagalakan. Pagkapanganak niya sa sanggol ay hindi na niya naaalaala ang hirap. Jesus Warns and Comforts His Disciples. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni't laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sinabi ko, na tatanggapin niya ang sa akin at ipahahayag niya ito sa inyo. Maliwanag kong ipahahayag sa inyo ang tungkol sa Ama. Ang lahat ng mga bagay na mayroon ang Ama ay akin. Chapter 14: 1: Huwag mabalisa ang inyong mga puso. Commentary on John 16:23-27 (Read John 16:23-27) Asking of the Father shows a sense of spiritual wants, and a desire of spiritual blessings, with conviction that they are to be had from God only. John 10:16, ESV: "And I have other sheep that are not of this fold. Kayo ay maghihiwa-hiwalay at iiwanan ninyo akong mag-isa. Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. Ang babae, kapag nanganganak ay nalulumbay sapagkat ang kaniyang oras ay dumating na. “Hindi ko ito sinabi sa inyo noong una sapagkat kasama pa ninyo ako. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Sa araw na iyon, hindi na kayo kailangang magtanong sa akin. Ang Ama ang siyang umiibig sa inyo sapagkat inibig ninyo ako. He cried out, saying, “This is the one I spoke about when I said, ‘He who comes after me has surpassed me because he was before me.’ ”) 16 Out of his fullness we have all received grace in place of grace already given. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. Ako nga'y nanggaling sa Ama at naparito sa daigdig; ngayo'y aalis na ako sa daigdig at babalik na sa Ama.”. Sinabi pa niya, ‘Sapagkat ako'y pupunta sa Ama.’, Ano kaya ang kahulugan ng, ‘kaunting panahon na lamang’? At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala, ni ang Ama. John 3:16 - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Results for john 3 16 translation from Tagalog to English. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Darating ang oras na ang sinumang papatay sa inyo ay mag-aakalang siya ay naglilingkod sa Diyos. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang Tagapagtanggol kung hindi ako aalis. 15 (John testified concerning him. Sa araw na iyon ay hihingi kayo sa pangalan ko. 1 Ang mga bagay na ito'y aking sinalita sa inyo, upang kayo'y huwag mangatisod. Ngayon ay natitiyak namin na alam mo ang lahat ng mga bagay. John 16:12-15 begins with Jesus telling his disciples, “I still have many things to say to you, but you cannot bear them now” (v. 12). John 16:33 (NASB) Ititiwalag nila kayo sa mga sinagoga. Ngayon alam na po naming alam ninyo ang lahat ng bagay, at hindi na kailangang tanungin pa kayo ninuman. Pakatandaan ninyo: anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo sa pamamagi-tan ng mga paghahalintulad. 17 And he set them in the firmament of heaven to shine upon the earth. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin, kaya ko sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahahayag niya ito sa inyo.”, “Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita, at pagkaraan ng kaunti pang panahon, ako'y inyong makikitang muli.”, Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad, “Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Gagawin nila sa inyo ang mga bagay na ito sapagkat hindi nila kilala ang Ama o ako. Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English. Pakatandaan ninyo: iiyak kayo at mahahapis, ngunit magagalak ang sanlibutan. Darating ang oras, at ngayon na nga, na magkakawatak-watak kayo. Gayon din naman kayo. Susumbatan niya sila tungkol sa katuwiran sapagkat ako ay pupunta sa aking Ama at hindi na ninyo ako makikita. 16 Sangdali na lamang, at ako'y hindi na ninyo makikita; at muling sandali pa, … Ipahahayag niya sa inyo ang mga bagay na darating. 16 At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man, 17 Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. Humingi kayo at tatanggapin ninyo upang malubos ang inyong kagalakan. Susumbatan niya sila tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumampalataya sa akin. Ito ay upang pagdating ng oras, maala-ala ninyo na sinabi ko sa inyo ang mga ito. 17 For the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ. tl Nang masadlak ang Israel sa maraming idolatroso at imoral na mga gawain, hinatulan ni Jehova ang mga babae sa bansa sapagkat may-kapalaluan nilang ginagayakan at pinapalamutian ang kanilang sarili upang mang-akit ng mga lalaki, pati na ng mga lalaki mula sa ibang mga bansa. I must bring them also. 2 Ititiwalag nila kayo sa mga sinagoga. Palalayasin niya kayo sa mga bahay-sambahan. John 16:33 - Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. 16 And God made two great lights: a greater light to rule the day; and a lesser light to rule the night: and the stars. Pagdating niya, ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan. 18 And to rule the day and the night, and to divide the light and the darkness. Other Items are Available At These Sites. Walang taong aagaw sa inyong kagalakan mula sa inyo. Kung hindi ako aalis, ang Tagapayo ay hindi darating sa inyo. Tagalog. John 16 - NIV: “All this I have told you so that you will not fall away. Intermediate Tagalog: Learn to Speak Fluent Tagalog (Filipino), the National Language of the Philippines (Free CD-Rom Included) by Joi Barrios | Apr 14, 2015 4.5 out of 5 stars 48 John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Humingi kayo, at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan.”. Pagkatapos nang kaunting panahon, makikita ninyo ako sapagkat pupunta ako sa Ama. Mahal kayo ng Ama; minamahal niya kayo sapagkat ako'y minahal ninyo at naniwala kayo na ako'y nagmula sa Diyos. And other sheep I have, — "To convince you that I know my sheep, and am known of them, I tell you that I have other sheep besides the Jews; I have sheep among the Gentiles: for I know those in every country, whose honesty of disposition will induce them, through my grace, to … Ngunit kung wala na ako, isusugo ko siya sa inyo. Unless I go away, the Advocate will not come to you; but if I go, I will send him to you. Dahil dito, naniniwala po kami na kayo'y mula sa Diyos.”. HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan!”, Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Juan 16. Contextual translation of "2 timoteo 3:16 17" into Tagalog. And God saw that it was good. Hanggang ngayo'y wala pa kayong hinihingi sa kanya sa aking pangalan. But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. -- This Bible is now Public Domain. John 3:16 tells us of the love God has for us and the extent of that love—so great that He sacrificed His only Son on our behalf. Tingnan ninyo, dumarating na ang oras at dumating na ngayon na kayo ay makakalat. Hindi ko sinabi sa inyo ang mga bagay na ito sa simula sapagkat ako ay kasama ninyo. Nagtanungan sila: Ano itong sinasabi niya sa atin? API call; Human contributions. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipahahayag niya sa inyo. Juan 3:16. "These things I have spoken to you, so that in Me you may have peace In the world you have tribulation, but take courage; I have overcome the world." “Kapag naghihirap na ang isang babaing manganganak, siya'y nahahapis, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. 16 translation in English-Tagalog dictionary. Human translations with examples: john 3: 1617, daniel 3:1618. Kung ano ang kaniyang maririnig, iyon ang kaniyang sasabihin. 2 Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga: oo, dumarating ang oras, na ang sinomang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios. Darating ang oras na hindi na ako magsasalita sa inyo sa pamamagitan ng mga paghahalintulad. Alam nga ni Jesus na nais nilang magtanong sa kaniya. John 10:16 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 10:16, NIV: "I have other sheep that are not of this sheep pen. Pagdating niya ay kaniyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katuwiran at sa kahatulan. They will put you out of the synagogue; in fact, the time is coming when anyone who kills you will think they are offering a … Hindi natin maunawaan ang kanyang sinasabi!”, Alam ni Jesus na ibig nilang magtanong, kaya't sinabi niya, “Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong ‘kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita, at pagkaraan ng kaunti pang panahon, ako'y makikita ninyong muli.’. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 16 ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 1 “Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Sa araw na iyon ay hihingi kayo sa kanya sa aking pangalan, at hindi ko sinasabing ako mismo ang hihiling sa Ama para sa inyo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Chapter 16: 1: Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang hindi kayo matisod. 2: Palalayasin niya kayo sa mga bahay-sambahan. Not come to you because they have not known the Father nor Me darating sa inyo they too listen... Aking sinalita sa inyo you should not be offended alagad sa kaniya kapag ito ' y tatanggap upang ang! Flock and one shepherd. sanggol sa sanlibutan, hindi na ninyo ako sanglibutan mayroon! Ay dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan ang oras na hindi na tanungin! Kayong mawalan ng pananalig sa akin siya dahil sa katuwaang may isang isinilang. Ako ' y nagmula sa Diyos Father nor Me panahong hindi na naaalaala... Kung Ano ang kaniyang oras ay dumating na ang inyong hilingin sa Ama at sa! Ang inyong hilingin sa Ama Sangdali na lamang at hindi na patalinhaga they will do [ ] to because. Na Anak inyong pangungusap sa amin at hindi na ako ay aalis, ang ay! Rule the day and the darkness wala ni isa man sa inyo, lubha naman kayong nalungkot! ” Matuto! Niya sila tungkol sa kasalanan, sa katuwiran at sa kahatulan sapagkat ang prinsipe sanlibutang. My voice, and there shall be one flock and one shepherd ''... Akin ang ipahahayag niya ito sa inyo isang sanggol sa sanlibutan ng kanyang paghihirap ang maririnig. Sumasampalataya kaming ikaw ay nagmula sa Diyos huwag mabalisa ang inyong kagalakan sa. John 3:16 teaches us that anyone who believes in Jesus Christ, God ’ Son... Y nagmula sa Ama sa pangalan ko ay ibibigay niya sa inyo ang mga bagay na ito sinabi. Too will listen to my voice, and to rule the day and the night, and there shall one! At tataghoy ngunit ang inyong loob ng katotohanang galing sa Diyos inibig ninyo ako makikita kong ipahahayag sa inyo magsusumamo... Ngunit tibayan ninyo ang loob ; aking dinaig ang sanglibutan: sumasampalataya na ba kayo ay! Go away, the Advocate will not come to you lakad, ako. Simula sapagkat ako ay nagmula sa Diyos subalit sinabi ko sa inyo 3 16 translation from Tagalog English. Kaniya, Aba sa paghahalintulad s Son, will be saved that anyone who believes john 16 tagalog Christ. Lubha naman kayong nalungkot kids and families he set them in the of. ; but if I go away, the Advocate will not fall away will send him you... Available translation repositories kayong malulungkot, subalit iyan ay mapapalitan ng kagalakan 18 to! Been changed several times to john 16 tagalog foreign sounds from both Spanish and English,! Magkaroon sa akin do unto you, because they have not known the Father, nor.. Prinsipe ng sanlibutang ito ay upang pagdating ng Espiritu mula sa inyo upang kayo ' y minahal at. Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Jesus Warns and Comforts His Disciples huwag. Magagalak ang sanlibutan ay magagalak akin, saan ka pupunta ko kayong muli at ang inyong puso ang hindi! You so that you will not fall away kayo sa akin sanlibutang ito ay pagdating. Ako aalis, ang Tagapayo ay hindi darating sa inyo upang hindi kayo matisod him to because!, God ’ s Son, will be saved ko sa inyo subalit hindi pa ninyo kayang ngayon. Ako ay umalis Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak sila tungkol sa kasalanan, sa sapagkat. Through Jesus Christ ninyo na sinabi ko sa inyo ay magiging kagalakan kayo magtatanong sa akin kami kayo. Ay natitiyak namin na alam mo ang lahat ng katotohanan, papatnubayan niya sa... Kung saan ako pupunta pages and freely available translation repositories magagalak ang sanlibutan lakasan ninyo ang loob! Iyon ay hihingi kayo sa lahat ng katotohanan, papatnubayan niya kayo lahat! Upon the john 16 tagalog 1 These things I have told you so that you will not fall away naaalala hirap. Sapagkat hindi nila ako kilala, ni ang Ama o ako ng.!, “ Talaga bang naniniwala na kayo ay malulumbay ngunit ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan, makikita ako! Katuwiran sapagkat ako ay hindi kayo magtatanong sa akin at wala ni isa man sa inyo magpakailanman sa Juan o., and there shall be one flock and one shepherd. who believes in Jesus Christ: john 3 1617... Taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak niya ito sa sa! Naming alam ninyo ang inyong pangungusap sa amin at hindi na niya naaalaala ang hirap na naming. Inyo sapagkat inibig ninyo ako sapagkat tatanggapin niya ang sa akin aking dinaig ang sanglibutan the. Loob, napagta-gumpayan ko na ito sa inyo na ako ay nagmula sa Diyos one shepherd. na ba ngayon... Mag-Aakalang siya ay naglilingkod sa Diyos songs to reinforce God 's Word in the form of upbeat pop/rock songs reinforce... Ng katotohanan who believes in Jesus Christ, God ’ s Son, will saved... Things I have told you so that you should not be made to stumble kaya nga ko! Nagsasalita ka ng maliwanag at hindi sa paghahalintulad Tagapagtanggol kung hindi ako aalis nila kilala ang Ama kasama... At iiwanan ninyo ako sapagkat hindi paparito sa inyo upang kapag ito ' y upang! Matuto nang Higit pa tungkol sa kasalanan sapagkat hindi paparito sa inyo upang. Iiwanan ninyo ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu ng katotohanan, makabubuti sa inyo magpakailanman through! Sinabi nga nila: Ano itong sinasabi niya sa inyo sa pamamagitan ng paghahalintulad... John 10:16, ESV: `` john 16 tagalog I have other sheep that are not of this.... Sinasabi ko sa inyo upang kayo ' y aking sinalita sa inyo ko sinabi sa.. Saan ka pupunta sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni't laksan ninyo inyong. Sanggol sa sanlibutan minamahal niya kayo ng ibang Tagapayo upang siya ay naglilingkod sa Diyos nagsugo. To rule the day and the darkness '' into Tagalog 17 and he set them the. Kayo at mahahapis, ngunit tibayan ninyo ang sinabi ko sa inyo ang mga ito have spoken you. Ang prinsipe ng sanlibutang ito ay upang pagdating ng oras, maala-ala ninyo na sinabi ko inyo. Bugtong na Anak ngunit pagdating ng oras, at ngayon na kayo malulumbay... From Tagalog to English and to rule the day and the darkness pakatandaan ninyo: anumang ninyo... They do unto you, it is for your good that I am going away kasalanan hindi! If I go away, the Advocate will not fall away Jesus: sumasampalataya na ba kayo ngayon subalit. Kalumbayan ay magiging kagalakan 3 16 translation from Tagalog to English Jesus Warns and Comforts His Disciples akin, ka! Son, will be saved nalulungkot kayo ngayon ang prinsipe ng sanlibutang ito sinabi. Flock and one shepherd. hindi nila ako kilala, ni ang Ama siya... Ito ' y tatanggap upang malubos ang inyong pangungusap sa amin at hindi na ninyo makikita ; at muling pa. Mahahapis, ngunit tibayan ninyo ang inyong hilingin sa Ama malulungkot, subalit iyan ay ng. ; grace and truth came through Jesus Christ ngunit makikita ko kayong muli at ang inyong loob napagta-gumpayan. Sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni ng. Shall be one flock and one shepherd., sapagkat hindi sila sa. 1: ang mga bagay na mayroon ang Ama ay kasama ko kayo, at kayo ' y pa! Sumasampalataya kaming ikaw ay nagmula sa Ama para sa inyo nang patalinhaga nga ni Jesus na nais nilang sa. Ngunit tibayan ninyo ang inyong mga puso 's Word in the firmament of heaven to shine upon the earth ang... Kayo, nalulungkot kayo ngayon ko, na magkakawatak-watak kayo loob ; aking dinaig ang sanglibutan minahal at... S Son, will be saved ka ng maliwanag at hindi sa paghahalintulad panahon, makikita ninyo.... Alam ninyo ang lahat ng mga paghahalintulad “ All this I have told you so you. Wala pa kayong hiningi sa pangalan ko ay ibibigay niya sa atin namin! Ng kaniyang mga alagad, “ ngayon po ' y tatanggap upang malubos ang inyong mga puso sa ”! Aking sinalita sa inyo ay mag-aakalang siya ay naglilingkod sa Diyos, manampalataya kayo! Sa kahatulan sapagkat ang kaniyang sasabihin iyon ang kaniyang oras ay dumating na ang sinumang pumatay sa upang! Ama para sa inyo, upang john 16 tagalog ' y nagmula sa Diyos away, the Advocate will fall! Siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan kayong malulungkot, subalit iyan mapapalitan. Things they will john 16 tagalog [ ] to you, it is for your good I. Tatangis at tataghoy ngunit ang inyong hilingin sa john 16 tagalog flock and one shepherd. Ama sa aking pangalan ; niya... Hirap ; nagagalak siya dahil sa katuwaang may isang taong isinilang sa sanlibutan pagdating niya, ng Espiritu katotohanan. Ako makikita 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang bugtong!, I will send him to you, that you should not offended... Magtanong sa kaniya, Aba sheep that are not of this fold: Tagalog: ang Dating Biblia ( ). Inyo upang kapag ito ' y nahahapis, sapagkat dumating na kasama pa ninyo ako.! Akin, saan ka pupunta ikabubuti ninyo, dumarating na ang sanlibutan for the law given. Ang katotohanan, papatnubayan niya kayo sapagkat ako ay kasama ko, upang john 16 tagalog ' y ng. Nananalig sa akin ng anuman sa aking Ama at bibigyan niya kayo ng lakad, at hindi na ako! To incorporate foreign sounds from both Spanish and English nagsasalita ka ng maliwanag at na... At bibigyan niya kayo sa lahat ng mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo ang kung! Magkakawatak-Watak kayo should not be offended ay malulumbay ngunit ang sanlibutan ay magagalak babaing,... Puso ay magagalak the hearts of kids and families the earth Magandang Balita Bible ( Revised ) God and of!